V KONKURS LITERACKO-FOTOGRAFICZNY 2018

V Konkurs Fundacji Gargano literacko-fotograficzny: „Aniele Wolności nasz…”

Zapraszamy do udziału w konkursie z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym razem hasło przewodnie brzmi „Aniele Wolności nasz…”. Konkurs obejmuje dwie kategorie – pierwsza kategoria: krótki utwór literacki (wiersz, haiku, aforyzm) i druga kategoria: cykl trzech fotografii (tj. 3 zdjęcia).

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie: twórcy piszący w języku polskim i fotografowie.

Prace można przesyłać do 01.10.2018 roku na adres biuro@fundacjagargano.pl Rozstrzygnięcie konkursu w połowie października.

Dla laureatów przewidzieliśmy nagrody rzeczowe.

 

Regulamin uczestnictwa w V Ogólnopolskim Konkursie literacko-fotograficznym Fundacji Gargano „Aniele Wolności nasz…”

 

 1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Konkursu literacko-fotograficznego Fundacji Gargano „Aniele Wolności nasz…” (zwanego dalej „Konkursem) jest Fundacja Gargano Debiuty Na Skróty z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 38U/8, 04-987, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie: twórcy (tj. poeci)  piszący w języku polskim oraz fotografowie (zwani dalej „Uczestnikami”).
 3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
 • krótka forma literacka – wiersz, aforyzm, haiku,
 • trzy fotografie.
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy własnego autorstwa, o tematyce związanej z myślą: „Aniele Wolności nasz…” na adres mailowy biuro@fundacjagargano.pl. Prace można nadsyłać do 01.10.2018 do godziny 17.00.
 2. W temacie maila należy umieścić dopisek: „Konkurs literacko-fotograficzny Fundacji Gargano”, a w treści obowiązkową adnotację: Zapoznałem/łam się z treścią regulaminu uczestnictwa w V Ogólnopolskim Konkursie literacko-fotograficznym Fundacji Gargano „Aniele Wolności nasz…” umieszczonego na stronie www.fundacjagargano.pl i w pełni akceptuję jego postanowienia.
 3. Nadesłane na Konkurs prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem), a w załączniku prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu (potrzebnego do przesłania nagrody dla zwycięzców).
 4. Nadesłane na Konkurs prace (teksty i fotografie) nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów (tekstów i fotografii) w wydawnictwie pokonkursowym, w innych wydawnictwach, na portalu fundacji, mediach społecznościowych, materiałach drukowanych, w prasie lub w innej formie bez zgody autorów i honorarium.
 6. Utwory literackie należy wysłać w pliku doc/docx i PDF, natomiast fotografie należy wysłać w pliku jpg oraz plik w dobrej rozdzielczości do druku w formacie wskazanym przez Organizatora drogą mailową.
 7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłaszanych w Konkursie prac.
  Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora Uczestnikowi, poza nagrodą, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatora zostaje dokonane bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 8. Prace nadesłane na Konkurs oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
 9. Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe tj. sprzęt sportowy oraz figurka św. Michała Archanioła a także publikacja w kalendarzy na 2019 wybranych prac lub ich fragmentów.
 10. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Informacja o wynikach Konkursu zamieszczona będzie również na stronie Fundacji Gargano, dwa tygodnie po zakończeniu konkursu. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adres wskazany w załączniku wysłanym przez Uczestnika (nagrody będą rozsyłane tylko na terenie Polski).
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody oraz do przyznania pierwszej nagrody więcej niż jednemu Uczestnikowi (ex-aequo). Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r. str. 1-88) informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestników V Ogólnopolskiego Konkursu literacko-fotograficznego Fundacji Gargano „Aniele Wolności nasz…” odbywającego się w roku 2018 jest Fundacja Gargano Debiuty Na Skróty z siedzibą przy Wale Miedzeszyńskim 38u/8 w Warszawie 04-987 (zwana dalej „Administratorem”).
 13. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, pseudonim, dokładny adres, adres poczty elektronicznej, wizerunek umieszczony na zdjęciach) przez Organizatora Konkursu wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu oraz do drukowanego kalendarza. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 14. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację utworów (tekstów i fotografii) w wydawnictwach planowanych przez Organizatora i innych miejscach opisanych w paragrafie 9-tym tego Regulaminu.
 15. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 16. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną usunięte po zakończeniu konkursu, Dane Uczestników Konkursu, którzy wygrali będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne. Imiona i Nazwiska oraz Pseudonim Uczestników Konkursy którzy wygrali zostanie umieszczone na stronie internetowej i w social mediach Organizatora przez okres dłuższy niż 2 lata od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, jednak po 2 latach Uczestnicy Konkursu mogą zażądać (drogą pisemną pod rygorem nieważności) ich usunięcia.
 17. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 18. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
 19. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

 

Gorąco zapraszamy do udziału w naszym konkursie!